Nội hàm của triết lý giáo dục: Giáo dục toàn diện – Khai phóng – Đa văn hoá

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng uỷ Trường về việc lãnh đạo xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường ĐH KHXH&NV giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 được thông qua ngày 04-12-2015.

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
CÁC KHOÁ TIN HỌC KHÁC